• Địa chỉ: Thái Bình
  • Diện tích: 120m2

  • Địa chỉ: Thái Bình
  • Diện tích: 120m2

  • Địa chỉ: Thái Bình
  • Diện tích: 97m2